การบริหารจัดการความปลอดภัย ของหัวหน้างานในระดับองค์กร

การบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับองค์กร เป็นภารกิจสำคัญของหัวหน้างาน (หรือผู้บริหารระดับสูง) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและรักษานโยบายความปลอดภัยให้กับองค์กร ด้านล่างนี้คือบริหารจัดการความปลอดภัยของหัวหน้างานในระดับองค์กร

  1. สร้างนโยบายความปลอดภัย หัวหน้างานต้องร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยเพื่อกำหนดนโยบายความปลอดภัยขององค์กร นโยบายความปลอดภัยต้องรองรับเป้าหมายและความต้องการขององค์กรและมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง
  2. กำหนดแผนความปลอดภัย หัวหน้างานต้องร่วมกับทีมความปลอดภัยในการกำหนดแผนและวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอาจจะต้องดำเนินการตามแผนเมื่อเกิดปัญหา
  3. การอบรมและการแต่งตั้ง หัวหน้างานต้องสร้างโครงสร้างความปลอดภัยในองค์กรและสนับสนุนการอบรมและการพัฒนาของทีมความปลอดภัย หากจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบในงานความปลอดภัย
  4. การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ หัวหน้างานต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสภาพแวดล้อมความปลอดภัย
  5. การบริหารจัดการความเสี่ยง หัวหน้างานต้องรับผิดชอบในการระบุและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำการวางแผนการจัดการสถานการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยง
  6. การสื่อสารและการแจ้งเตือน หัวหน้างานต้องสร้างการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยและแนวทางการกระทำให้คนในองค์กรรับรู้และทราบ
  7. การเป็นตัวอย่างในความปลอดภัย หัวหน้างานต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและสามารถแสดงความสำคัญของความปลอดภัยและการทำงานปลอดภัยในองค์กร
  8. การจัดการความขัดแย้ง หัวหน้างานต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำงาน และทำการตัดสินใจให้เหมาะสมในกรณีที่ความปลอดภัยต้องเรียกดูถึงกับความสะดวกสบาย
  9. การเรียนรู้และการพัฒนา หัวหน้างานต้องสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของทีมความปลอดภัย โดยสนับสนุนการเข้าร่วมคอร์สอบรมความปลอดภัยและการอัพเดทข้อมูลทางความปลอดภัย
  1. การรายงานและการติดตาม หัวหน้างานต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการติดตามความคืบหน้าของแผนความปลอดภัย และพร้อมให้รายงานถึงคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับองค์กรเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความปลอดภายและความเสี่ยงในองค์กร

Related Posts

วิกฤตการณ์โควิด (Covid-19) การระบาดของไวรัส มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) หรือไม่

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได…

การอบรมเพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้าง

การอบรมเพื่อคัดกรองเจ้าหน้า…

บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเล ต้องเป็นอย่างไร

เจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเ…

นโยบายเกี่ยวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กรและหน่วยงานเป็นอย่างไร

นโยบายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ค…

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีกี่ระดับอะรไบ้าง

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภ…

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบงานกราฟิกสายดีไซน์

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริ…