วิกฤตการณ์โควิด (Covid-19) การระบาดของไวรัส มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) หรือไม่

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ เพิ่มความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภั… อ่านต่อ

การอบรมเพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้าง

การอบรมเพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ค… อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเล ต้องเป็นอย่างไร

เจ้าพนักงานความปลอดภัยในทะเลเป็นบทบาทที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและเรือ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าพนัก… อ่านต่อ

นโยบายเกี่ยวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กรและหน่วยงานเป็นอย่างไร

นโยบายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กรและหน่วยงานเป็นเอกสารที่จะกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กร นโยบายนี้จะอธิบายเนื้อหาท… อ่านต่อ

การบริหารจัดการความปลอดภัย ของหัวหน้างานในระดับองค์กร

การบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับองค์กร เป็นภารกิจสำคัญของหัวหน้างาน (หรือผู้บริหารระดับสูง) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและรักษานโยบายความปลอดภัยให้กับองค์กร… อ่านต่อ